Anjos sammanfattning om Pontus Rasmusson

Anjo har gjort fem filmer om Pontus Rasmusson, en TikTok-profil som även figurerar på Youtube och Instagram.

För att barnen ska få prata med Pontus Rasmusson ett par sekunder på TikTok kan de ringa till honom på ett telefonnummer där ett samtal kostar 10 kronor och det även om barnet inte kommer fram.

Föräldrarna har fått stora telefonräkningar på grund av detta oetiska nyttjande av barn. Dessutom så hävdar barnen och föräldrarna att det inte sägs att samtalet kostar pengar.

Pontus Rasmusson  och hans föräldrar som jobbar i hans företag hävdar motsatsen. Pontus mamma tycker att föräldrarna får hålla koll på sina barn själva. Pontus tycker att ett av barnen måste ha haft ett hörselfel eftersom barnet inte hörde den påstådda informationen.

YouTube player

Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) har publicerat sitt beslut angående Pontus Rasmussons företag Studio Universe på sin sida:

Rådet tog under februari månad 2020 emot ett antal anmälningar mot en tjänst som företaget Studio Universe var innehållsleverantör av. Tjänsten förmedlades via betalteletjänstnumret 099-14209, vilket företaget Viatel Sweden AB ansvarar för.

Det aktuella numret går till en massanropstjänst och debiteras med 9.90 kronor per samtal.

Anmälarna anförde att deras barn ringt det aktuella numret ett stort antal gånger den 6 februari för att komma fram och prata med en programledare i en s.k. livesändning via den populära appen TikTok.

De uppringande barnen i de aktuella ärendena angavs alla vara mellan 9 till 11 år. Enligt flera av anmälarna hade programledaren inte angett kostnaden för samtalen. I flera av ärendena hade de uppringande ringt för sammanlagt över tusen kronor.

ERB kontaktade den ansvariga tjänsteleverantören, Studio Universe, och begärde en redogörelse för vad som förevarit i ärendena samt en dokumentation av marknadsföringen av aktuell tjänst.

Företaget inkom med en kort presentation av tjänsten. Den bestod av ett kortare klipp där programledaren först sade numret och därefter angav att samtalstaxan var 9.90 kronor.

Den aktuella appen TikTok har en åldersgräns på 13 år men i praktiken är många användare yngre än så. Rådet har tagit del av ett längre klipp av den aktuella utsändningen och det framgår av de inringande att det är uppenbart att de som tar del av sändningen är mycket unga.

Rådet har tagit del av marknadsföringen av den i ärendet aktuella tjänsten och det framkommer att programledaren inte informerar att det endast är ett fåtal samtal som släpps fram till själva utsändningen och att varje samtal ändå debiteras med 9.90 kronor.

Rådet har granskat den aktuella marknadsföringen och hur tjänsten presenterades och mot bakgrund av det och en bedömning av vad som i övrigt framkommit i ärendet finner ERB att företaget på ett tydligt sätt brutit mot de etiska reglerna A.1.a., A.1.c., A.11. och H.

Överträdelserna av god etik är så omfattande och allvarliga att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universes betalteletjänst på det aktuella numret, 099-14209, tills vidare ska upphöra att gälla.

ERB hemställer till Viatel Sweden AB att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universe som förmedlas via numret 099-14209 tillsvidare upphör att gälla.

ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådet tillhanda senast den 10 april 2020 för att kunna behandlas på Rådets nästa sammanträde.”

Alla screenshots: anjo/youtube

LÄS ÄVEN: Youtube stänger Pontus Rasmussons kanal

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *